⛽ Dnešnou témou sú pohonné látky a možnosti uplatňovania ich spotreby do daňových výdavkov.

Túto tému sme pre Vás spracovali aj formou podcastu, keď nás radšej počúvate, klik sem 👂.

Ak preferujete písaný text, čítajte ďalej 👉

V tomto zmysle je pre nás smerodajný zákon o dani z príjmov, ktorý umožňuje až 3 spôsoby preukazovania spotreby pohonných látok.

Prvá možnosť je preukazovanie spotreby pohonných látok na základe knihy jázd, druhá možnosť je preukazovanie spotreby na základe satelitného sledovania pohybu vozidla a poslednou možnosťou je uplatňovanie paušálnych výdavkov na spotrebovanie pohonných hmôt.

Všetky tieto tri spôsoby sú rovnocenné a tak je možné vybrať si ten najvýhodnejší pre konkrétny prípad. To znamená, že aj v prípade viacerých vozidiel vo vlastníctve daňovníka, je možné pri každom vozidle použiť iný spôsob preukazovania pohonných látok.

Poďme sa teda pozrieť, čo je podstatou každého možného spôsobu preukazovania spotreby pohonných hmôt.

☑️ Preukazovanie spotreby PHL na základe knihy jázd vychádza z prepočtu najazdených kilometrov vykázaných v knihe jázd a ceny pohonnej látky platnej v čase jej nákupu (preukázanej dokladom o nákupe PHL) a zo spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla. Takáto spotreba sa zvyšuje o 20% v prípade, ak sa spotreba uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok. Práve možnosť zvýšenia o 20 % je pomerne novinka, ktorá platí od 21.7.2020.  Umožňuje automaticky zvýšiť preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok prepočítaných podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu o 20 %, a to bez povinnosti dokladovania a zisťovania vyššej spotreby.

☑️ Druhou možnosťou je spotreba pohonných látok na základe satelitného sledovania pohybu vozidla. V tomto prípade sa nerieši spotreba, či prípadná nadspotrebu pohonných látok, nakoľko sa uplatňujú preukázané výdavky na nákup pohonných látok a preukazuje sa to nielen dokladom, ale aj výstupom zo zariadenia, ktoré sleduje prevádzku vozidla. Tento spôsob má výhodu v tom, že podľa zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami sú výdavky na spotrebované pohonné látky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel bez ohľadu na priemernú spotrebu uvedenú v technickom preukaze,.

☑️ Tretia možnosť preukazovania pohonných látok sú paušálne výdavky na spotrebované PHL. Ak sa daňovník rozhodne pre tento spôsob uplatňovania výdavkov na spotrebované PHL, do daňových výdavkov si môže uplatniť výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov, a to do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Výhodou tohto spôsobu je nízka administratívna záťaž, pretože pri uplatňovaní paušálnych výdavkov nie je povinnosť viesť knihu jázd a neprepočítava sa spotreba PHL podľa technického preukazu alebo osvedčenia o evidencii vozidla. Netreba však zabudnúť preukázať stav tachometra vozidla na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia, ako aj nákup PHL dokladmi o ich nákupe zaúčtovanými v účtovníctve.

➡️ Na záver ešte poznámku k elektromobilom, ktoré stále vo väčšej miere vidíme na cestách. Aj v prípade elektromobilov platia tri spomenuté možnosti uplatňovania spotreby elektrickej energie v daňových výdavkoch. Nakoľko však v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla sa neuvádza spotreba, ale výkon daného vozidla, spotrebu takejto pohonnej látky možno uplatniť do daňových výdavkov dvomi spôsobmi, a to buď meračom, ktorý je zabudovaný priamo vo vozidle  (v tomto prípade sa dá zistiť presný odber elektrickej energie a vypočítať spotreba pohonnej látky) alebo vlastným meraním.

Spoločným znakom pre všetky spôsoby uplatňovania spotreby pohonných látok do daňových výdavkov je to, že v každom prípade musí byť doložený doklad preukazujúci nákup pohonnej látky.

V prípade, že máte akékoľvek otázky k tejto téme neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poradíme, sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím