Pre SZČO je z pohľadu výšky odvodov dôležitým dátumom 1. august (ak bolo daňové priznanie podané do 31.3.2023), resp. 1. október (ak bolo daňové priznanie podané do 30.6.2023), podľa toho, kedy podávali daňové priznanie, ku ktorým sa posudzuje povinnosť platenia poistného na zákonné sociálne poistenie SZČO a určuje sa nový vymeriavací základ na nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.

Sociálna poisťovňa všetky zmeny oznamuje živnostníkom a ostatným SZČO do e-schránky, ak ju podnikatelia majú aktivovanú, príp. listovou zásielkou.

SZČO, ktorých sa zmena týka, dostanú oznámenia najneskôr v mesiaci predchádzajúcom prvej povinnej úhrade s uvedením prvej splatnosti. Vypočítané poistné Sociálnou poisťovňou zahŕňa platbu na všetky fondy sociálneho poistenia, ktoré je SZČO povinná uhrádzať.

Odvody SZČO a inej samostatne zárobkovo činnej osoby podľa osobitného predpisu, povinne aj dobrovoľne poistenej

Poistenie Percento z vymeriavacieho základu (VZ) Minimálna suma preddavku na poistné / poistného
(z VZ 605,50 €)
Maximálna suma preddavku na poistné
(poistného z ročného zúčtovania)
Sociálne poistenie (max. z VZ 8 477,00 €)
Sociálne poistenie – spolu 33,15 % bez poistenia v nezamestnanosti
35,15 % s poistením v nezamestnanosti
200,72 € bez poistenia v nezamestnanosti

212,83 € s poistením v nezamestnanosti

2 810,11 € bez poistenia v nezamestnanosti

2 979,65 € s poistením v nezamestnanosti

Verejné zdravotné poistenie – preddavky:
(bez zdravotného postihnutia)
14 % 84,77 € Nie je určená
(vždy 14 % zo skutočného vymeriavacieho základu v €)
(osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac) 7 % 42,39 € Nie je určená
(vždy 7 % zo skutočného vymeriavacieho základu v €)
Zákonné odvody spolu:
FO bez zdravotného postihnutia
47,15 % bez poistenia v nezamestnanosti
49,15
% s poistením v nezamestnanosti
285,49 € bez poistenia v nezamestnanosti
297,60 € s poistením v nezamestnanosti
Max. mesačná suma nie je limitovaná
Max. mesačná suma nie je limitovaná
FO zdravotne postihnutá 40,15 % bez poistenia v nezamestnanosti
42,15 % s poistením v nezamestnanosti
243,11 € bez poistenia v nezamestnanosti
255,22 € s poistením v nezamestnanosti
Max. mesačná suma nie je limitovaná
Max. mesačná suma nie je limitovaná