Keďže lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 bola v súlade s daňovým poriadkom do 2. novembra 2020, z tejto lehoty vychádza aj Sociálna poisťovňa pri stanovení okamihu na posúdenie vzniku, zániku, resp. trvania povinného sociálneho poistenia SZČO.

Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali daňové priznanie za
rok 2019 po 31. marci 2020 najneskôr do 2. novembra 2020, sa bude posudzovať vznik, zánik, resp. trvanie
povinného sociálneho poistenia k 1. februáru 2021, t. j. k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania.

Povinné poistenie SZČO vznikne od 1. februára 2021 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bude vyšší ako zákonom stanovená hranica príjmu (6 078 eur).

Ak povinne poistená SZČO nebude mať príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 vyšší ako 6 078 eur, povinné poistenie jej
zanikne 31. januára 2021.

Vznik, resp. trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 aj s určením výšky „nového“ poistného na základe údajov z daňového priznania za rok
2019 Sociálna poisťovňa písomne oznámi SZČO do 22. februára 2021. (zdroj: mzdové noviny)

Ak by ste mali akékoľvek otázky k tejto alebo inej téme neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme.

Váš SEDAM tím