Od 1.7.2024 sa zvyšuje výška sumy životného minima. Sumu životného minima ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na obdobie 1.7.-30.6. nasledujúceho roka. Ide o sumu príjmov fyzickej osoby, ktorá udáva hranicu, pod ktorú nastáva stav hmotnej núdze.

Od 1.7.2024 do 30.6.2025 platí suma životného minima vo výške 273,99 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V tejto nadväznosti sa ustanovila suma vo výške 191,14 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu a suma 125,11 eur pre zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.

Možno sa pýtate, na čo má táto suma vplyv a ako sa Vás dotýka.

Od výšky životného minima sa totiž odvodzuje výška mnohých peňažných plnení (a daňových parametrov), niektoré z nich sa zvýšili s účinnosťou od 1. júla, iné sa zvýšia až od 1. januára nasledujúceho roka, ide napríklad o:

  • limit základu dane, do ktorej má daňovník nárok na celú sumu nezdaniteľnej časti základu dane,
  • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka aj na manžela/manželku,
  • hranicu základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane fyzických osôb (25 %),
  • výšku príjmov, od ktorej vzniká povinnosť podania daňového priznania,
  • výšku nepostihnuteľných súm pri výpočte exekučných zrážok,
  • výšku podnikového a motivačného štipendia počas výkonu odbornej praxe u zamestnávateľa,
  • minimálnu odmena, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie.

Prehľad niektorých (najmä) daňových parametrov zobrazuje nasledovná tabuľka:

Výška Obdobie Predchádzajúce obdobie
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 479,48 eur/mesačne 1.1.2025-31.12.2025 470,54 eur/mesačne
Nezdaniteľná časť na manžela/manželku 5 260,61 eur/ročne 1.1.2025-31.12.2025 5 162,50 eur/ročne
Limit pre určenie povinnosti podať daňové priznanie 2 876,90 eur/ročne 1.1.2025-31.12.2025 2 823,24 eur/ročne
Základ dane z príjmov, po prekročení ktorého sa uplatňuje 25 %-ná sadzba dane 4 046,79 eur/mesačne 1.1.2025-31.12.2025 3 961,50 eur/mesačne
Základ dane z príjmov FO, po prekročení ktorého dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 25 426,27 eur/ročne 1.1.2025-31.12.2025 24 952,06 eur/ročne
Životne minimum