Metodický pokyn k podávaniu súhrnných výkazov podľa § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po 1. 1. 2020.

V nadväznosti na novelu § 80 zákona o DPH je od 1. 1. 2020 v platnosti nový vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty ustanovený Opatrením MF SR, ktoré je zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 405/2019 Z. z. Tento vzor súhrnného výkazu sa prvýkrát použije za obdobia, ktoré začínajú 1. 1. 2020.

V súhrnnom výkaze platiteľa dane uvádza jednak dodanie tovaru, ktorý je fyzicky odoslaný alebo prepravený
z tuzemska do iného členského štátu a ktoré je oslobodené od DPH podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH, ako
aj premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve platiteľa dane, z tuzemska do iného členského štátu a ktoré je oslobodené od dane podľa § 43 ods. 4 zákona o DPH.

Pokiaľ ide o transakcie týkajúce sa tovarov, od 1. 1. 2020 sa v súhrnnom výkaze vykazujú aj ďalšie prípady, a to v nadväznosti na zavedenie režimu call-off stock do § 8a zákona o DPH.


Príklad

Platiteľ dane so sídlom v SR sa dohodol s rakúskym podnikateľom identifikovaným pre DPH v Rakúsku na dodaní tovaru v rámci režimu call-off stock.
Na základe uzatvorenej dohody bude tovar, ktorý bude prepravený z tuzemska do skladu v Rakúsku, dodaný rakúskemu podnikateľovi a v deň, keď si rakúsky podnikateľ tento tovar vyberie zo skladu. Slovenský platiteľ dane prepravil tovar pre rakúskeho podnikateľa v januári 2020. Za predpokladu splnenia podmienok použitia režimu call-off stock uvedených v § 8a ods. 1 zákona o DPH, platiteľ dane uvedie za január 2020, resp. za I.Q.2020 prepravenie tovaru z tuzemska do Rakúska v súhrnnom výkaze podanom v tuzemsku (II. časť), v ktorom uvedie len identifikačné číslo pre DPH rakúskeho podnikateľa. (zdroj: Daňové noviny)

Celý pokyn k podávaniu súhrnných výkazov