Prinášame Vám viac informácií ohľadom dotácií na nájomné. Zákonom č. 155/2020 Z. z. sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19 a v justícii. Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 17. júna 2020.

Cieľom zákona je zmiernenie negatívnych dosahov obmedzení súvisiacich s opatreniami proti pandémii choroby COVID-19 na podnikateľské subjekty v SR. Zákonom sa ustanovuje zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť alebo poskytujúcim služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy, ktorým bola v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení podstatne obmedzená možnosť predaja tovaru alebo poskytovania služieb, a tým znížená schopnosť tvoriť zisk a platiť nájomné.

👉 Dotáciu na nájomné bude možné poskytnúť vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného.

👉 V prípade, že prenajímateľom je štátna verejnoprávna inštitúcia, zľava bude zo zákona polovičná.

👉 Do sumy nájomného nemôžu byť zahrnuté napríklad platby za energie, upratovanie a ani obratová zložka.

☑️ Novela umožní uplatniť dotačný mechanizmus aj na prípady, keď nájomca už skôr zaplatil celé nájomné alebo jeho časť.

☑️ Žiadosti o poskytnutie dotácie budú podávať prenajímatelia v mene nájomcov, príjemcom pomoci je ale nájomca. Žiadosti sa budú predkladať elektronicky
a budú sa prijíma podľa krajov.

☑️ Na webe MH SR nájdete všetky potrebné informácie: https://najmy.mhsr.sk/
(zdroj: Mzdové noviny, www.najmy.mhsr.sk)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím