Štvrtok, 5.12.2019

zdroj obrázka: Pexels.com

Pravidlá transferového oceňovania platia v slovenskej legislatíve už veľa rokov. Najskôr sa týkali len zahraničných závislých osôb, od roku 2015 sa však týkajú aj tuzemských závislých osôb. Zopakujeme si na začiatok v skratke, čo je to transferové oceňovanie.

Transferové oceňovanie – pravidlá

Pravidlá oceňovania transferov boli do slovenskej legislatívy zakotvené z titulu boja proti daňovým únikom medzi krajinami OECD. Vplyvom netrhového nastavenia cien medzi závislými osobami bolo veľmi jednoduché prenášať zisk z jednej krajiny do druhej a využívať tak výhody nižšieho zdanenia.

Príklad

Slovenská spoločnosť má v Írsku materskú spoločnosť. Slovenská spoločnosť dosahuje na Slovensku vysoké zisky. Írska materská spoločnosť jej preto vystavila faktúru za manažérske služby v netrhovej cene, čím preniesla časť zisku zo Slovenska do Írska, kde je o niečo nižšia daň z príjmu. Zisk bol však vyprodukovaný na Slovensku a preto mala Slovenská republika právo ho zdaniť.

Takýmito podobnými spôsobmi sa vo svete bežne optimalizujú daňové povinnosti medzi prepojenými osobami. Transferové oceňovanie je tu presne na to, aby takýmto praktikám bránilo a aby zdanenie prebehlo presne tam, kde je zdroj príjmu.

Na Slovensku aktuálne platia pravidlá transferového oceňovania aj na tuzemské závislé osoby. To znamená, že ak má napríklad manžel jednu firmu a manželka druhú firmu, nemôžu si medzi sebou fakturovať tovary a služby za netrhové ceny.

Cena kontrolovanej transakcie

Kľúčovou podstatou transferového oceňovania je správne nastavenie cien pri kontrolovaných transakciách. Kontrolované transakcie sú také transakcie, ktoré sú vykonávané medzi závislými osobami. Zákon o dani z príjmov definuje závislé osoby ako blízke osoby alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby alebo subjekty.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo jej blízkej osoby alebo v ktorých má táto osoba alebo jej blízka osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom účasťou na

  1. majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25 % priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach,
  2. vedením sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby k tejto právnickej osobe.

Iným prepojením sa rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

Tieto už prekopané definície prakticky znamenajú, že ak existuje nejaká transakcia, v ktorej je aspoň jedna strana obchodným subjektom a medzi stranami existuje nejaké prepojenie, ocenenie transakcie musí byť na trhovej báze.

Ak ceny medzi závislými osobami nie sú nastavené správne, musia sa pri výpočte základu dane robiť príslušné úpravy. Cieľom legislatívy je donútiť daňové subjekty, aby prípadné porušenie trhového ocenenia dodanili cez daňové priznanie.

Príklad

Fyzická osoba je spoločníkom v dvoch rôznych slovenských spoločnostiach. Tieto spoločnosti si medzi sebou vyfakturovali dodanie tovaru. Cena dodaného tovaru bola symbolické 1 euro. Spoločnosť, ktorá tovar vyfakturovala je povinná zvýšiť základ dane v daňovom priznaní o hodnotu rozdielu medzi trhovou a netrhovou cenou. Zároveň od roku 2017 platí, že analogicky si základ dane môže upraviť aj druhá spoločnosť.

Povinnosť viesť transferovú dokumentáciu

V súvislosti s oceňovaním transferov na trhovej báze vznikla väčšine podnikateľských subjektov povinnosť, viesť dokumentáciu o použitých transferových cenách. Prakticky akýkoľvek subjekt, ktorý vykoná aspoň jednu kontrolovanú transakciu (transakcia so závislou osobou) je povinný vytvoriť transferovú dokumentáciu. Pokiaľ však ide o nevýznamné transakcie, stačí od roku 2018 uviesť tieto transakcie v daňovom priznaní.

Transferová dokumentácia obsahuje informácie o vykonaných kontrolovaných transakciách. V závislosti od typu vedenej dokumentácie zahŕňa aj vysvetlenia k tvorbe cien medzi závislými osobami a ten najvyšší stupeň dokumentácie zahŕňa aj porovnanie cien medzi podobnými podnikateľskými subjektmi.

Účelom dokumentácie je zdokumentovať proces ocenenia vzájomných obchodných vzťahov daňovníka vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery (kontrolované transakcie) a iné skutočnosti, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv. Dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v kontrolovaných transakciách.

Povinnosť daňovníkov viesť transferovú dokumentáciu ustanovuje zákon o dani z príjmov. Konkrétne druhy dokumentácie sú uvedené v metodickom pokyne finančnej správy. Podľa tohto pokynu existujú tri typy dokumentáciu o transferovom oceňovaní:

  • skrátená
  • základná
  • úplná.

Každá z nich má presne vymedzený obsah a aj ustanovenie o tom, kto ju má povinnosť viesť. Mnoho daňovníkov sa mylne obáva, že musí riešiť porovnávanie transakcií s porovnateľnými jednotkami. Takáto povinnosť (benchmarking) však vyplýva až pri vedení úplnej dokumentácie.

POZOR

Povinnosť viesť dokumentáciu vyplýva každému daňovníkovi, ktorý vykonáva kontrolované transakcie. Táto povinnosť vyplýva bez ohľadu na to či dochádza u daňovníka k úprave základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov alebo nie.

Definícia závislých osôb

Zmenou od 1.1.2018 je definícia závislých osôb, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku. Závislou osobou je po novom aj osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku. Posúdenie, či daňovník je súčasťou konsolidovaného celku sa posudzuje podľa zákona o účtovníctve.

Konsolidovaným celkom podľa zákona o účtovníctve je skupina účtovných jednotiek, ktorú tvorí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Na účely transferového oceňovania tak budú všetky osoby v konsolidovanom celku závislými osobami podľa zákona o dani z príjmov.

Dôležitou úpravou je aj zavedenie nového pojmu „subjekt“, ktorý sa často používa v definícii závislých osôb. Subjektom sa podľa zákona rozumie právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu, alebo iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok.

Nové usmernenie pre dokumentáciu od roku 2018

V rámci transferového oceňovania došlo ku koncu roka 2018 k zmene usmernenia, podľa ktorého sa vypracováva dokumentácia o transferovom oceňovaní. Nové usmernenie (Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) sa používa na vypracovanie dokumentácie za zdaňovacie obdobie od roku 2018. V prípade, ak by daňovník odovzdával dokumentáciu za staršie zdaňovacie obdobia, postupuje ešte podľa staršieho usmernenia.

V rámci usmernenia došlo k určitému zjednodušeniu pravidiel pri vypracovaní transferovej dokumentácie. Zjednodušenie sa týka najmä daňovníkov, ktorí majú povinnosť vypracovať skrátenú verziu dokumentácie. Medzi hlavné zmeny patria najmä tieto:

  • zmena podmienok na vypracovanie jednotlivých typov dokumentácie (podmienky sa odvíjajú aj od absolútnej hodnoty kontrolovaných transakcií)
  • povinnosť spracovať dokumentáciu závisí aj od významnosti kontrolovaných transakcií (po novom už u niektorých daňovníkov bude podmienka vypracovania transferovej dokumentácie splnená riadnym vyplnením daňového priznania)
  • v prípade spracovania skrátenej dokumentácie sa už bude postupovať podľa vzoru, ktorý uverejnilo ministerstvo
  • pri kontrolovaných transakciách s daňovníkmi nezmluvných štátov sa stále postupuje prísnejšie a takéto transakcie je potrebné zdokumentovať minimálne v rozsahu základnej dokumentácie
  • zmena v určení obsahu jednotlivých dokumentácií s dôrazom na popis financovania skupiny. (zdroj: podnikam.sk)

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím neváhajte na nás obrátiť, sme tu pre Vás 🙂

Tel: 0903 227 121

Email: info@sedam.sk

Web: www.sedam.sk a www.lepsieucto.com