Utorok 29.5.2018

Výška stravného záleží od dĺžky trvania pracovnej cesty. Podľa zákona o cestovných náhradách je pracovnou cestou čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skočenia tejto cesty.

 

Do konca mája 2018 je stravné pri tuzemskej pracovnej ceste nasledujúce:

  • pri časovom pásme 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty 4,50 €,
  • pri časovom pásme nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty 6,70 €,
  • pri časovom pásme nad 18 hodín trvania pracovnej cesty 10,30 €.

Najdôležitejšia je suma stravného pri pracovnej ceste v časovom pásme 5 až 12 hodín, pretože sa od nej odvíjajú ďalšie sumy stravného.

Od júna 2018 je stravné pri tuzemskej pracovnej ceste nasledujúce:

  • pri časovom pásme 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty 4,80 €,
  • pri časovom pásme nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty 7,10 €,
  • pri časovom pásme nad 18 hodín trvania pracovnej cesty 10,90 €.

Výdavky na stravné sa tak oproti pôvodnému stavu zvýšili pri prvom časovom pásme o 0,30 €, pri druhom pásme o 0,40 € a pri treťom pásme sa zvýšili až o 0,60 €.

Tieto sadzby platia iba pri tuzemskej pracovnej ceste. Pri zahraničných pracovných cestách sú sumy stravného odlišné. Stravné za kalendárny deň počas zahraničnej pracovnej cesty poskytne zamestnávateľ svojmu zamestnancovi v eurách alebo v cudzej mene vo výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej zamestnanec strávi počas kalendárneho dňa najviac hodín.

Zamestnávateľ má podľa Zákonníka práce povinnosť prispievať na stravovanie zamestnancov najmenej v sume 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Znamená to, že zamestnávateľ si môže do výdavkov najviac započítať 55 % z 4,50 € (stravné pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín), t. j. 2,48 € (platí do konca mája 2018).

Od júna 2018 si zamestnávateľ môže zahrnúť do výdavkov najviac 55 % zo 4,80 €, t. j. 2,64 €.

Nárok na stravu má zamestnanec, ktorý pracuje v pracovnej zmene viac ako 4 hodiny. V prípade, ak pracovná zmena trvá dlhšie ako 11 hodín, zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť ďalšie teplé hlavné jedlo.

Pri poskytovaní stravy prostredníctvom gastrolístkov (stravovacích poukážok), musí hodnota gastrolístka predstavovať najmenej 75 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Stravné pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín je do mája 4,50 €. Z toho vyplýva, že minimálna hodnota gastrolístka musí byť 3,38 € (75 % zo 4,50 €).

Od júna 2018 je minimálna hodnota gastrolístka vo výške 3,60 € (75 % zo 4,80 €).

Zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok na stravovanie aj formou príspevku zo sociálneho fondu, a sám sa môže rozhodnúť, v akej výške tento príspevok poskytne. (zdroj: podnikajte.sk)