Štvrtok 28.3.2019

Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 31.3.2019. Keďže posledný deň lehoty pripadne na nedeľu, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 1. apríl 2019.

Daňovník si môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom oznámenie musí byť podané najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, teda najneskôr 1.4.2019 na miestne príslušný daňový úrad .

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva  OZN493v17 – Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Na základe oznámenia podaného daňovníkom príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania sa predlžuje lehota na podanie daňového priznania

  • najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení je povinný uviesť novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná (teda novou lehotou na podanie daňového priznania môže byť 30.4.2019, 31.5.2019, alebo 30.6.2019)
  • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo likvidácii; daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a tiež uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná (30.9.2019). Ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správa dane vyrubí pokutu za oneskorené podanie daňového priznania.

Daňovník v konkurze,  ktorý chce predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, je povinný  podať správcovi dane žiadosť o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri mesiace. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať. (zdroj: www.financnasprava.sk)

Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom tejto témy, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poradíme, sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím

www.sedam.sk

www.lepsieucto.com