Utorok 31.7.2018

Vyberanie dane zrážkou je osobitným spôsobom vyberania dane z príjmov, pri ktorom povinnosť vybratia dane je na  platiteľovi dane, ktorý vypláca plnenie podliehajúce dani vyberanej zrážkou daňovníkovi (príjemcovi), po znížení o zrazenú daň.

Zákon o dani z príjmov v § 43 taxatívne vymedzuje príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Aj keď ide len o jeden paragraf v zákone, celá téma je oveľa širšia a komplexnejšia. Pri zisťovaní povinnosti vybratia dane zrážkou je potrebné okrem zákona o dani z príjmov študovať aj ďalšie predpisy a dokonca aj medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Zrážková daň je vo svojej podstate uplatňovaná najmä z dôvodu možného obchádzania daňových povinností zo strany daňovníkov. Ak by príjmy neboli zdanené zrážkou, plynuli by priamo daňovníkovi a ten by ich uvádzal v daňovom priznaní. Pri niektorých druhoch príjmov by však bolo veľké riziko neuvedenia v daňovom priznaní a tým neodvedenia dane. Zrážková daň núti z týchto príjmov vybrať daň už skôr – pri výplate príjmu. Platiteľ, ktorý vypláca príjem je povinný zraziť daň a nie je v jeho žiadnom záujme, aby si tieto povinnosti neplnil, nakoľko je za túto daň a jej odvedenie zodpovedný.

Pri ktorých príjmoch sa daň vyberá zrážkou

Príjmy zdaňované zrážkou sú taxatívne vymedzené v § 43 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Ich výpočet je konečný. Ďalej uvádzame zjednodušený zoznam príjmov, pri ktorých sa v roku 2018 vyberá daň zrážkou. Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o:

 1. úrok, výhru alebo iný výnos plynúci z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov,
 2. výnos z majetku v podielovom fonde, príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia, výnos z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov a z vkladových listov,
 3. peňažnú výhru v lotériách a iných podobných hrách a peňažnú výhru z reklamných súťaží a žrebovaní okrem výhier oslobodených od dane,
 4. peňažnú cenu z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, a zo športových súťaží s výnimkou cien oslobodených od dane,
 5. dávku z doplnkového dôchodkového sporenia,
 6. plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku,
 7. príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv,
 8. príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) a príjmy podľa § 6 ods. 4, ak daňovník nevyužije možnosť zdanenia príjmu prostredníctvom daňového priznania,
 9. výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie,
 10. poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem, vrátené zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného,
 11. náhradu za stratu na zárobku vyplatenú zamestnancovi,
 12. výnos z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynú daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie,
 13. kompenzačné platby,
 14. výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie fyzickej osobe, okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok plynúcich tejto fyzickej osobe,
 15. peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa,
 16. poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie vrátené zdravotnou poisťovňou z ročného zúčtovania poistného z dôvodu uplatnenia odpočítateľnej položky,
 17. príjmy za výkup odpadu,
 18. podiely na zisku (dividendy),
 19. vyplatené oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev.

Pre konkrétne podmienky a výnimky pri jednotlivých príjmoch je potrebné preštudovať znenie ustanovenia a odkazy na ďalšie paragrafy. (zdroj: podnikam.sk)

Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom tejto témy, neváhajte nás kontaktovať. Váš SEDAM tím