Pondelok 9.7.2018 

Dnes si priblížime problematiku nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka, ktoré si bude môcť daňovník uplatniť pri ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2018.

 

 

Za rok 2018 si daňovník môže uplatniť:

  • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka
  • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
  • novú nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo.

Základné pojmy vybranej problematiky

Subjekt dane je fyzická osoba (daňovník), ktorej príjmy podliehajú dani.

Predmet dane z príjmov fyzických osôb je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s jeho majetkom

Zdaniteľný príjem je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane

Základ dane sa zistí ako súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane.

Sadzba dane je:

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, t. j. suma  35 268,06 €;
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. suma > 35 268,06 €.

Daňový bonus  je suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti vyplatená daňovníkovi podľa  § 33 ZDP..

Základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 ZDP a § 6 ods. 1 a 2 ZDP (aktívne príjmy) alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11 ods. 1 ZDP).

Nová nezdaniteľná časť základu dane – preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

Je to nová nezdaniteľná časť základu dane, ktorá súvisí s preukázateľne zaplatenými úhradami, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaloženými v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úhrne najviac do výšky 50 € za rok.

Sú to úhrady za stravu, ubytovanie a kúpeľné procedúry, ktoré nie sú zaplatené zdravotnou poisťovňou.

Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo si môže daňovník uplatniť aj na svoju manželku a svoje vyživované dieťa, ak za nich vykonal úhradu súvisiacu s kúpeľnou starostlivosťou, ale najviac do výšky 50 € za rok za každého z nich.

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba (§ 11 ods. 14 ZDP). Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo si daňovník môže uplatniť iba raz ročne.

Prírodné liečebné kúpele sú napr.: Bardejovské kúpele, Kúpele Bojnice, Kúpele Brusno, Prírodné jódové kúpele Číž, Kúpele Dudince, Kúpele Lúčky, Kúpele Nimnica, Kúpele Sliač, Kúpele Trenčianske Teplice, Kúpele Lučivná, Kúpele Štós, Kúpele Horný Smokovec, Kúpele Nový Smokovec, Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a iné.

Prírodné kúpeľné liečebne sú napr.: SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, Horezza Piešťany, Sanatórium Tatranská Kotlina, Horezza – Horský hotel Granit Tatranské Zruby a iné.

Príklad:

Daňovník pán Gejza je zamestnanec. V roku 2018 si zaplatí kúpeľný pobyt (ubytovanie a stravu) v kúpeľoch v Dudinciach. Pobyt bude vo výške 600 €. Môže si uplatniť nezdaniteľnú časť ZD na kúpeľníctvo pri ročnom zúčtovaní v roku 2019? Áno, môže, ale len vo výške 50 €.